Børkop Pensionistforening 

Vedtægter for

Børkop og omegns pensionistforening af 1946

 • 1. Foreningen navn:

Børkop og omegns pensionistforening.

Adresse følger siddende formand.


 • 2. Foreningens formål:

At forene og varetage pensionisternes interesse for

Bedre trivsel, socialt samvær, udvikling og oplevelser.


 • 3. Medlemskredsen:

Som medlem kan optages alle der er pensionist eller

Fyldt 60 år, samt deres ægtefælle elle samboende,

Som ønsker at støtte foreningens formål.


 • 4. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er højeste myndighed.

Den skal afholdes hvert år i oktober måned og bekendt-

gøres 14 dage før.

Den skal annonceres mindst 14 dage før, en gang i

Dagspressen, eller ved skriftlig indkaldelse af hvert

medlem.

Indkomme forslag fra medlemmer og bestyrelse skal være formanden i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Under eventuelt kan intet vedtages.

Kun et medlem pr. husstand kan være i bestyrelsen.


 • 5. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan afholds, når bestyrelsen

finder det nødvendigt, eller når en ¼ af medlemmerne

begærer det ved skriftlig begrundelse til bestyrelsen.


 • 6. Bestyrelsesmøderne:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Formanden leder mødet, ved fravær træder næstformanden til.

Sekretæren sørger for referat/protokol, fravær af medlemmer noteres.

Referat/protokollen underskrives af sekretær og formand,

og godkendes på næste møde.

Kassereren redegør for økonomien.

Bestyrelsen beslutter udgiftens størrelse ved rejser, repræsentation

Samt kørsels og telefon godtgørelse.

Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.


 • 7. Foreningen tegnes af:

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.


 • 8. Kassereren og revisorernes forpligtelse:

Foreningens formue og driftsmidler skal være indsat i et

Pengeinstitut.

Kassereren sørger for alle ind og udbetalinger og fører

Skriftlig regnskab med bilag.

Bestyrelsen og revisorerne har ret til at foretage løbende revision.

Ved revision skal formanden være til stede.

Regnskabet følger året: 1. oktober til 30. september.


 • 9. Ved opløsning af foreningen:

Foreningen kan opløses ved to på hinanden følgende general-

forsamlinger med 3 uger i mellem, hvor 2/3 af de fremmødte

stemmer for ved den første generalforsamling og flertals-

afstemning ved den næste generalforsamling.Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf de 5 er på valg lige år og de 4 på ulige år.

Derudover vælges 2 suppleanter hvert år.


Valg af 2 revisorer, som vælges på skift for 2 år ad gangen.


Der vælges 2 suppleanter for 1 år


Valg af 2 revisorer, som vælges på skift for to år af gangen.

Der vælges 2 suppleanter for et år.

Dirigenten påser at der føres referat/protokol, som underskrives

Af sekretær, dirigenten og formanden.


Valg og beslutninger vedtages ved stemmeflertal.

Der er alene stemmeret ved personligt fremmøde.

Alle afstemninger skal være skriftlige, når det forlanges.


Valg til bestyrelsen:

Kun personer der er til stede på generalforsamlingen eller som skriftligt

har givet tilsagn kan vælges.

Ved manglende tilslutning kan foreningen drives af 7 bestyrelsesmedlemmer.


Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Formandens beretning, samt godkendelse.
 4. Kassererens revideret regnskab, samt godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse, 5 på lige år/ 4 på ulige år. (4-3).
 8. Valg af 2 suppleanter.
 9. Valg af revisor.
 10. Valg af 2 suppleanter.
 11. Valg af fanebærer og suppleant.
 12. Eventuelt.


Bestyrelsen træffer afgørelse over den eventuelle formues anvendelse.

Formuen skal gives til sociale formål som kommer pensionisterne

i Børkop og omegn til gode.Vedtægter fra d. 12. oktober 2016

Ændret på generalforsamlingen d. 26 oktober 2020.Bestyrelsens underskrift:


Formand: ------------------------------------------------------


Næsteformand: ----------------------------------------------


Kasserer: --------------------------------------------------------


Sekretær: -------------------------------------------------------- 

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.